logo
Prawo lokalne
Uchwa艂y

Statut
Statut ZSP
ROZDZIA艁 I
POSTANOWIENIA OG脫LNE
搂 1
1.Ilekro膰 w statucie jest mowa o :
„szkole” bez bli偶szego okre艣lenia, nale偶y przez to rozumie膰- Zesp贸艂 Szk贸艂 Powiatowych w Troszynie
„uczniach”nale偶y przez to rozumie膰 m艂odzie偶 odbywaj膮c膮 nauk臋 teoretyczn膮 w szkole a zaj臋cia praktyczne w jednostkach prowadz膮cych rachunkowo艣膰 oraz u pracodawc贸w kszta艂c膮cych w danym zawodzie.

搂 2

1.Szko艂a nosi nazw臋 Zesp贸艂 Szk贸艂 Powiatowych w Troszynie
2.Nazwa szko艂y jest u偶ywana w pe艂nym brzmieniu,na piecz膮tkach i stemplach mo偶e by膰 u偶ywany skr贸t nazwy –ZSP.
3.Szko艂a u偶ywa piecz臋ci urz臋dowych.
4.W sk艂ad zespo艂u wchodz膮 nast臋puj膮ce jednostki:
a) Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
b) Liceum Profilowane –profil
- rolniczo-spo偶ywczy
- ekonomiczno-administracyjny
c) Technikum Ekonomiczne
d) Zasadnicza Szko艂a Wielozawodowa
e) Uzupe艂niaj膮ce Zaoczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
f) Technikum Uzupe艂niaj膮ce
g) Policealna Szko艂a Detektyw贸w i Pracownik贸w Ochrony
5.Siedzib膮 szko艂y jest budynek przy ulicy S艂owackiego 3 w Troszynie.
6.Organem prowadz膮cym szko艂臋 jest Samorz膮d Powiatu w Ostro艂臋ce.
7.Nadz贸r pedagogiczny nad szko艂膮 sprawuje Kurator O艣wiaty wojew贸dztwa mazowieckiego poprzez Delegatur臋 w Ostro艂臋ce.
8.Jednostki wchodz膮ce w sk艂ad zespo艂u maj膮 wsp贸lne organy szko艂y oraz dzia艂aj膮 na podstawie niniejszego statutu.

搂 3
1. Szko艂a jest jednostk膮 bud偶etow膮.
2. Przy Zespole Szk贸艂 Powiatowych w Troszynie funkcjonuje kom贸rka ksi臋gowo-finansowa. Kom贸rka ta prowadzi ca艂okszta艂t rozlicze艅 finansowo-ksi臋gowych nast臋puj膮cych jednostek:
a. Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
b. Liceum Profilowane –profil
- rolniczo-spo偶ywczy
- ekonomiczno-administracyjny
c. Technikum Ekonomiczne
d. Zasadnicza Szko艂a Wielozawodowa
e. Uzupe艂niaj膮ce Zaoczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce
f. Technikum Uzupe艂niaj膮ce
g. Policealna Szko艂a Detektyw贸w i Pracownik贸w Ochrony

搂 4
1. Szko艂a jest szko艂膮 publiczn膮 opart膮 na podbudowie programowej szko艂y podstawowej i gimnazjalnej. Cykl kszta艂cenia w szko艂ach trwa:
a) Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce - 3 lata,
b) Liceum Profilowane - 3 lata,
c) Technikum Ekonomiczne - 4 lata,
d) Zasadnicza Szko艂a Wielozawodowa –2 lata
e) Uzupe艂niaj膮ce Zaoczne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce(na podbudowie szko艂y zasadniczej)- 3 lata
f) Technikum Uzupe艂niaj膮ce (na podbudowie szko艂y ponadgimnazjalnej i szko艂y zasadniczej) w zawodzie -technik rolnik 3 lata,
g) Policealna Szko艂a Detektyw贸w i Pracownik贸w Ochrony -2 lata.
Ucze艅, kt贸ry nie otrzyma艂 promocji do nast臋pnej klasy lub nie uko艅czy艂
szko艂y(nie opanowa艂 materia艂u przewidzianego programem) ma prawo
powtarzania klasy.
2. Uczniowie klas Technikum Ekonomicznego odbywaj膮 zaj臋cia praktyczne
w jednostkach prowadz膮cych rachunkowo艣膰.
3. Uczniowie klas Zasadniczej Szko艂y Wielozawodowej odbywaj膮 zaj臋cia
praktyczne u pracodawc贸w kszta艂c膮cych w danym zawodzie.
4. Opiek臋 i organizacj臋 w zakresie szkolenia praktycznego sprawuj膮 i prowadz膮
nauczyciele przedmiot贸w zawodowych.
5. Nauka w szkole jest bezp艂atna.
6.Szko艂a umo偶liwia zdobycie wiedzy i umiej臋tno艣ci niezb臋dnych do uzyskania 艣wiadectwa:
a) uko艅czenia Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego lub po z艂o偶eniu egzaminu dojrza艂o艣ci 艣wiadectwa dojrza艂o艣ci Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego,
b) uko艅czenia Liceum Profilowanego lub po z艂o偶eniu egzaminu dojrza艂o艣ci 艣wiadectwa dojrza艂o艣ci Liceum Profilowanego,
c) uko艅czenia Technikum Ekonomicznego i uzyskania zawodu lub po z艂o偶eniu egzaminu dojrza艂o艣ci 艣wiadectwa dojrza艂o艣ci Technikum Ekonomicznego,
d) w zasadniczej Szkole Wielozawodowej 艣wiadectwa uko艅czenia Zasadniczej Szko艂y Wielozawodowej i uzyskania zawodu,
e) uko艅czenia Uzupe艂niaj膮cego Zaocznego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego lub po z艂o偶eniu egzaminu dojrza艂o艣ci 艣wiadectwa dojrza艂o艣ci Uzupe艂niaj膮cego Zaocznego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego,
f) uko艅czenia Uzupe艂niaj膮cego Technikum w zawodzie technik rolnik lub po z艂o偶eniu egzaminu dojrza艂o艣ci 艣wiadectwa dojrza艂o艣ci Uzupe艂niaj膮cego Technikum
g) uko艅czenia Policealnej Szko艂y Detektyw贸w i Pracownik贸w Ochrony w zawodzie technik ochrony fizycznej os贸b i mienia.


搂 5
Kszta艂cenie w szkole odbywa si臋 :
a) w Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym –profil- og贸lny
b) w Liceum Profilowanym- profil:
-rolniczo-spo偶ywczy,
-ekonomiczno-administracyjny.
c) W Technikum Ekonomicznym o specjalno艣ci- rachunkowo艣膰 i rynek rolny.
d) W Zasadniczej Szkole Wielozawodowej –zaw贸d:
-piekarz,
-sprzedawca,
-rolnik,
-fryzjer.
e) W Technikum Uzupe艂niaj膮cym w zawodzie – technik rolnik
f) W Policealnej Szkole Detektyw贸w i Pracownik贸w Ochrony w zawodzie –technik ochrony fizycznej os贸b i mienia.

搂 6
Nauczyciele ucz膮cy w szkole powinni posiada膰 wykszta艂cenie zgodne z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

搂 7
1.Szko艂a posiada w艂asne plany:
a)wychowawczy
b)edukacyjny

ROZDZIA艁 II
CELE I ZADANIA SZKO艁Y
搂 8

1.Szko艂a realizuje cele i zadania okre艣lone w ustawie o systemie o艣wiaty oraz
przepisach wydanych na jej podstawie, w szczeg贸lno艣ci umo偶liwia:
a) zdobycie wiedzy i umiej臋tno艣ci niezb臋dnych do uzyskania 艣wiadectwa, o kt贸rych mowa w 搂 4,pkt 6,
b) absolwentom dokonania 艣wiadomego wyboru dalszego kszta艂cenia poprzez prowadzenie preorientacji zawodowej.
2.Szko艂a realizuje cele i zadania wynikaj膮ce z przepis贸w prawa oraz z programu
wychowawczego szko艂y. Program wychowawczy uchwala Rada Pedagogiczna
po zasi臋gni臋ciu opinii Rady Rodzic贸w i Samorz膮du Uczniowskiego.

3. Szko艂a zapewnia opiek臋 nad uczniami szczeg贸lnie uzdolnionymi poprzez
umo偶liwienie im realizowania indywidualnych program贸w lub toku
nauczania.
4 Szko艂a umo偶liwia uczniom otrzymanie pomocy psychologicznej i
pedagogicznej poprzez wykorzystanie funkcji badawczej, prognostycznej i
terapeutycznej odpowiednich plac贸wek.
5. Szko艂a wspomaga wychowawcz膮 rol臋 rodziny w zakresie kszta艂cenia postaw
moralnych, patriotycznych i humanitarnych.
6. Szko艂a upowszechnia wiedz臋 ekologiczn膮 oraz kszta艂ci w艂a艣ciwe postawy
wobec problem贸w ochrony 艣rodowiska.
7. Szko艂a upowszechnia wiedz臋 o regionie.
8. Szko艂a sprawuje opiek臋 nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb
psychofizycznych i realizuje zasady wychowania zdrowotnego.
9.Szko艂a umo偶liwia podtrzymanie poczucia to偶samo艣ci narodowej i religijnej.
Uczniowie maj膮 mo偶liwo艣膰 korzystania z lekcji religii w szkole.

搂 9
Szko艂a realizuje zasad臋 przestrzegania obowi膮zuj膮cych przepis贸w bhp:
a. Nad uczniami przebywaj膮cymi w szkole w czasie zaj臋膰 obowi膮zkowych
i pozalekcyjnych sprawuje opiek臋 nauczyciel prowadz膮cy zaj臋cia.
b. W trakcie wycieczek organizowanych przez szko艂臋 opiek臋 sprawuje wychowawca lub wyznaczony opiekun.
c. Nad uczniami przebywaj膮cymi w szkole przed zaj臋ciami i w czasie przerw sprawuje opiek臋 nauczyciel dy偶urny wyznaczony przez dyrekcj臋 szko艂y.
Harmonogram dy偶ur贸w nauczycielskich obowi膮zuj膮cych w danym roku
szkolnym umieszczony jest w pokoju nauczycielskim.

搂 10
Uczniowie klas pierwszych rozpoczynaj膮cy nauk臋 w szkole otaczani s膮 specjaln膮 opiek膮 adaptuj膮c膮 ich do nowego 艣rodowiska poprzez:
a) zapoznanie z histori膮 szko艂y
b) zapoznanie z miejscowo艣ci膮
c) indywidualne rozpoznanie ich sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i materialnej.

搂 11
Uczniowie z grup dyspanseryjnych, a tak偶e z rodzin zagro偶onych niedostosowaniem spo艂ecznym, otaczani s膮 specjaln膮 opiek膮 pedagogiczn膮 i stanowi膮 grup臋 uczni贸w „specjalnej troski”

搂 12
Uczniom, kt贸rym z powodu sytuacji rodzinnej lub przypadk贸w losowych potrzebna jest pomoc udzielane s膮 zapomogi pieni臋偶ne w miar臋 posiadanych na ten cel 艣rodk贸w.
搂 13
Dyrektor szko艂y powierza ka偶dy oddzia艂 szczeg贸lnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli ucz膮cym w tym oddziale zwanemu wychowawc膮 klasy.
Rada klasowa rodzic贸w lub samorz膮d danej klasy mo偶e wnioskowa膰 do dyrektora szko艂y o zmian臋 wychowawcy klasy. Dyrektor szko艂y podejmuje decyzje w oparciu o dok艂adn膮 analiz臋 wniosku i przy jego poparciu, przez co najmniej 50% uczni贸w lub rodzic贸w danej klasy.

搂 14
Wychowawca klasy realizuje nast臋puj膮ce zadania:
1. wsp贸艂pracuje i wsp贸艂dzia艂a z nauczycielami ucz膮cymi w danej klasie, rodzicami uczni贸w oraz specjalistami z zakresu pomocy pedagogicznej i zdrowotnej na terenie szko艂y.
2. Utrzymuje sta艂y kontakt z rodzicami uczni贸w, poznaje warunki domowe i potrzeby opieku艅czo-wychowawcze swych wychowank贸w.
3. Planuje, organizuje wsp贸lnie z uczniami swej klasy r贸偶ne formy 偶ycia zespo艂owego i poza ni膮 rozwijaj膮ce jednostki i integruj膮ce klas臋.

搂 15

Ka偶dy wychowawca ustala z uczniami i rodzicami dzie艅 i godzin臋 indywidualnych spotka艅 z wychowankami i rodzicami, o terminie tych spotka艅 powiadamia dyrektora szko艂y.

ROZDZIA艁 III
ORGANY SZKO艁Y
搂 16
Organami szko艂y s膮:
1. Dyrektor szko艂y
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodzic贸w
4. Samorz膮d Uczniowski

搂 17

1. Dyrektor szko艂y w szczeg贸lno艣ci:
a) kieruje bie偶膮c膮 dzia艂alno艣ci膮 dydaktyczno-wychowawcz膮 szko艂y oraz
reprezentuje j膮 na zewn膮trz,
b) sprawuje nadz贸r pedagogiczny,
d) sprawuje opiek臋 nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne dzia艂ania prozdrowotne,
e) realizuje uchwa艂y Rady Pedagogicznej podj臋te w ramach jej kompetencji
f) dysponuje 艣rodkami okre艣lonymi w planie finansowym szko艂y i ponosi odpowiedzialno艣膰 za ich prawid艂owe wykorzystanie a tak偶e mo偶e organizowa膰 administracyjn膮, finansow膮 i gospodarcz膮 obs艂ug臋 szko艂y
g) planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jako艣ci pracy szko艂y,
h) inspiruje i wspiera nauczycieli w spe艂nieniu przez nich wymaga艅 w zakresie jako艣ci pracy szko艂y,
i) przekazuje raport o jako艣ci pracy szko艂y Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodzic贸w, Samorz膮dowi Uczniowskiemu,
j) opracowuje program rozwoju szko艂y.
2. Dyrektor jest kierownikiem zak艂adu pracy dla zatrudnionych w szkole
nauczycieli i pracownik贸w nieb臋d膮cych nauczycielami.
3. Dyrektor decyduje o sprawach :
a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracownik贸w szko艂y,
b) przyznawania nagr贸d oraz wymierzania kar porz膮dkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szko艂y,
c) wyst臋powania z wnioskiem, po zasi臋gni臋ciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznacze艅, nagr贸d i innych wyr贸偶nie艅 dla nauczycieli oraz pozosta艂ych pracownik贸w,
4 Dyrektor szko艂y w porozumieniu z organem prowadz膮cym szko艂臋, organem
sprawuj膮cym nadz贸r pedagogiczny, mo偶e zmieni膰 lub wprowadzi膰 nowe
kierunki kszta艂cenia w Zespole Szk贸艂 Powiatowych.
5. Dyrektor szko艂y w wykonaniu swoich zada艅 wsp贸艂pracuje z Rad膮 Pedagogiczn膮, rodzicami i Samorz膮dem Uczniowskim.

搂 18
1. W sk艂ad Rady Pedagogicznej wchodz膮 wszyscy nauczyciele i pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mog膮 bra膰 r贸wnie偶 udzia艂 z g艂osem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodnicz膮cego za zgod膮 lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
2. Przewodnicz膮cym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szko艂y.
3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej s膮 organizowane przed rozpocz臋ciem roku szkolnego, w zwi膮zku z zatwierdzeniem klasyfikowania i promowania uczni贸w, po zako艅czeniu rocznych zaj臋膰 szkolnych oraz w miar臋 bie偶膮cych potrzeb.
4. Dyrektor szko艂y przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej ni偶 dwa razy w roku szkolnym, informacje o dzia艂alno艣ci szko艂y oraz wnioski wynikaj膮ce ze sprawowania nadzoru pedagogicznego.
5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej nale偶y:
a) zatwierdzenie plan贸w pracy szko艂y,
b) zatwierdzenie wynik贸w klasyfikacji i promocji uczni贸w
c) podejmowanie uchwa艂 w sprawie innowacji i eksperyment贸w pedagogicznych w szkole
d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) organizacj臋 pracy szko艂y w tym tygodniowy rozk艂ad zaj臋膰 lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) wnioski dyrektora szko艂y w sprawie przydzia艂u nauczycielom odznacze艅, nagr贸d i innych wyr贸偶nie艅 .
7.Dyrektor szko艂y wstrzymuje wykonanie uchwa艂 Rady Pedagogicznej
niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwa艂y dyrektor niezw艂ocznie zawiadamia
Starost臋 Ostro艂臋ckiego, kt贸ry uchyla uchwa艂臋 w razie stwierdzenia jej
niezgodno艣ci z przepisami prawa. Decyzja Starosty Ostro艂臋ckiego jest
ostateczna.
8.Rada Pedagogiczna mo偶e wyst臋powa膰 z wnioskiem do Starosty
Ostro艂臋ckiego o odwo艂anie z funkcji dyrektora.
9. Rad臋 Pedagogiczn膮 zwo艂uje dyrektor powiadamiaj膮c cz艂onk贸w rady o
posiedzeniu na 7 dni przed jej terminem.
10. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej zwo艂uje dyrektor na
wniosek 30% cz艂onk贸w rady i wyznacza termin posiedzenia z
2-tygodniowym wyprzedzeniem informuj膮c o tym cz艂onk贸w Rady.
11.Uchwa艂y Rady Pedagogicznej s膮 podejmowane wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w
obecno艣ci po艂owy jej cz艂onk贸w. Zebrania Rady Pedagogicznej s膮
protoko艂owane.
12.Nauczyciele zobowi膮zani s膮 do nie ujawniania spraw poruszanych na
posiedzeniach Rady Pedagogicznej, kt贸re mog膮 naruszy膰 dobro osobiste
uczni贸w lub ich rodzic贸w , a tak偶e nauczycieli i innych pracownik贸w szko艂y.

搂 19
1.Rada Rodzic贸w stanowi reprezentacj臋 rodzic贸w uczni贸w Zespo艂u Szk贸艂
Powiatowych w Troszynie. Mo偶e ona wyst臋powa膰 do Rady Pedagogicznej,
dyrektora szko艂y z wnioskami i opiniami dotycz膮cymi wszystkich spraw
szko艂y.
2.Rada Rodzic贸w mo偶e gromadzi膰 fundusze z dobrowolnych sk艂adek.
3.Regulamin Rady Rodzic贸w nie mo偶e by膰 sprzeczny ze statutem szko艂y.


搂 20
1. Samorz膮d Uczniowski tworz膮 wszyscy uczniowie szko艂y.
2. Zasady wybierania i dzia艂ania Zarz膮du Samorz膮du Uczniowskiego okre艣la regulamin uchwalony przez uczni贸w w g艂osowaniu r贸wnym tajnym i powszechnym. Regulamin samorz膮du nie mo偶e by膰 sprzeczny ze statutem szko艂y.
3. Samorz膮d uczniowski mo偶e przedstawia膰 Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szko艂y wnioski i opinie o wszystkich sprawach dotycz膮cych 偶ycia szko艂y.

搂 21

1. W szkole mog膮 dzia艂a膰, z wyj膮tkiem partii i organizacji politycznych,
stowarzyszenia i organizacje, kt贸rych celem statutowym jest dzia艂alno艣膰
wychowawcza w艣r贸d m艂odzie偶y albo rozszerzanie i wzbogacanie form
dzia艂alno艣ci dydaktycznej, wychowawczej i opieku艅czej szko艂y po uprzednim
uzgodnieniu warunk贸w tej dzia艂alno艣ci oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii
Rady Pedagogicznej.

搂 22
1. Rodzice i nauczyciele wsp贸艂pracuj膮 ze sob膮 w sprawach kszta艂cenia
i wychowania dzieci.
2. Dyrektor szko艂y na og贸lnych zebraniach rodzic贸w przedstawia zadania
i zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze szko艂y na dany rok szkolny.
3. Wychowawcy klas na spotkaniach klasowych informuj膮 rodzic贸w o
zamierzeniach dydaktycznych i wychowawczych klasy, zapoznaj膮c z :
a) przepisami dotycz膮cymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczni贸w oraz przeprowadzania egzamin贸w,
b) udzielaj膮 informacji o uczniu, jego zachowaniu, post臋pach i przyczynach trudno艣ci w nauce,
c) w terminie 1 miesi膮ca przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, wychowawcy informuj膮 rodzic贸w w formie pisemnej lub s艂ownej o gro偶膮cej ocenie niedostatecznej z zaj臋膰 edukacyjnych i ocenie nieodpowiedniej z zachowania,
d) na tydzie艅 przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczeg贸lnych przedmiot贸w informuj膮 ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych).
4. Spotkania z rodzicami organizuje si臋, co najmniej raz na semestr. Pierwsze
spotkanie organizuje si臋 we wrze艣niu. Na spotkaniu tym informuje si臋
rodzic贸w o kryteriach oceniania z poszczeg贸lnych zaj臋膰 edukacyjnych i
zachowania.
搂 23

1. Dyrektor szko艂y koordynuje dzia艂alno艣膰 organ贸w szko艂y gwarantuj膮c ka偶demu z nich mo偶liwo艣膰 swobodnego dzia艂ania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
2. Informacje dla Rady Pedagogicznej i uczni贸w dyrektor wydaje w formie zarz膮dze艅 wewn臋trznych, og艂osze艅 w gablotach do tego celu przeznaczonych oraz na zebraniach i apelach szkolnych.
3. Informacje i kontakt z rodzicami utrzymany jest przez uczni贸w oraz poprzez zawiadomienia telefoniczne i pisemne.


ROZDZIA艁 IV
ORGANIZACJA SZKO艁Y
搂 24

1. Dyrektor szko艂y na pocz膮tku roku kalendarzowego w porozumieniu z Rad膮 Pedagogiczn膮 ustala projekt organizacji kszta艂cenia oraz liczb臋 oddzia艂贸w na nast臋pny rok szkolny, przedstawiaj膮c do zatwierdzenia Staro艣cie Ostro艂臋ckiemu.
2. Podstaw膮 organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest projekt organizacyjny szko艂y opracowany przez dyrektora szko艂y na podstawie plan贸w nauczania zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu.
3. Organizacj臋 sta艂ych obowi膮zkowych zaj臋膰 dydaktycznych i wychowawczych okre艣la tygodniowy rozk艂ad zaj臋膰 ustalony zgodnie z podstawowymi wymaganiami racjonalnej pracy uczni贸w i nauczycieli.

搂 25
1. Podstawow膮 form膮 pracy szko艂y s膮 zaj臋cia dydaktyczno-wychowawcze
prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2 Podstawow膮 jednostk膮 organizacyjn膮 szko艂y jest oddzia艂, w kt贸rym przeci臋tna liczba uczni贸w winna wynosi膰 od 25 do 30 uczni贸w.
3. Zaj臋cia lekcyjne rozpoczynaj膮 si臋 o godzinie 810 a godzina lekcyjna trwa 45 minut.
4. Zaj臋cia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym dziel膮 si臋 na dwa okresy (semestry),
a) I semestr – od dnia rozpocz臋cia zaj臋膰 dydaktyczno-wychowawczych we wrze艣niu do ostatniej soboty poprzedzaj膮cej ferie zimowe.
b) II semestr – od poniedzia艂ku wypadaj膮cego bezpo艣rednio po feriach zimowych do dnia zako艅czenia rocznych zaj臋膰 dydaktyczno-wychowawczych.
5. W zale偶no艣ci od warunk贸w pracy szko艂y zaj臋cia dydaktyczno-wychowawcze mog膮 by膰 realizowane w pi臋ciu lub sze艣ciu dniach tygodnia.
6. Oceny bie偶膮ce,oceny klasyfikacyjne 艣r贸droczne i ko艅coworoczne ustala si臋 w stopniach wed艂ug nast臋puj膮cej skali:
a) stopie艅 celuj膮cy -6
b) stopie艅 bardzo dobry -5,
c) stopie艅 dobry -4,
d) stopie艅 dostateczny -3,
e) stopie艅 dopuszczaj膮cy -2,
f) stopie艅 niedostateczny -1.
7Ucze艅, z wyj膮tkiem klasy programowo najwy偶szej, kt贸ry w wyniku ko艅cowo
rocznej klasyfikacji lub klasyfikacji semestralnej w przypadku Technikum
Uzupe艂niaj膮cego i Uzupe艂niaj膮cego Zaocznego Liceum uzyska艂 ocen臋
niedostateczn膮 z jednych zaj臋膰 edukacyjnych, mo偶e zdawa膰 egzamin
poprawkowy.
8.Egzamin poprawkowy przeprowadza si臋 na pisemn膮 pro艣b臋 ucznia lub jego
rodzic贸w, zg艂oszon膮 do dyrektora szko艂y nie p贸藕niej ni偶 na tydzie艅 przed
zako艅czeniem zaj臋膰 dydaktycznych w danym roku szkolnym lub semestrze.
Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szko艂y w ostatnim
tygodniu ferii zimowych i letnich. Zasady przeprowadzania egzamin贸w
okre艣laj膮 odr臋bne przepisy.

搂 26

Szko艂a do realizacji cel贸w statutowych posiada:
a) 4 sale lekcyjne
b) bibliotek臋
c) sal臋 gimnastyczn膮.
搂 27

W szkole funkcjonuje biblioteka, kt贸r膮 opiekuje si臋 odpowiedzialny nauczyciel.
Z biblioteki mog膮 korzysta膰 nauczyciele i uczniowie.


ROZDZIA艁 V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKO艁Y
搂 28
1. W szkole s膮 zatrudnieni nauczyciele, pracownicy administracji i obs艂ugi.
1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracownik贸w szk贸艂 okre艣laj膮
odr臋bne przepisy.
2. Nauczyciel prowadzi prac臋 dydaktyczno-wychowawcz膮 i opieku艅cz膮 oraz
jest odpowiedzialny za jako艣膰 i wyniki tej pracy.
4. Szczeg贸lne zadania nauczycieli to;
a) odpowiedzialno艣膰 za 偶ycie, zdrowie i bezpiecze艅stwo uczni贸w,
b) odpowiedzialno艣膰 za prawid艂owy przebieg procesu dydaktycznego,
c) znajomo艣膰 i rytmiczna realizacja obowi膮zuj膮cego aktualnie programu nauczania,
d) dba艂o艣膰 o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprz臋t szkolny,
e) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczni贸w oraz ich zdolno艣ci i zainteresowa艅,
f) bezstronno艣膰 i obiektywizm w ocenie uczni贸w oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczni贸w, jasno艣膰 oceniania,
g) szanowanie godno艣ci osobistej uczni贸w,
h) udzielanie pomocy w przezwyci臋偶eniu niepowodze艅 szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczni贸w,
i) doskonalenie umiej臋tno艣ci dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
j) informuj膮 rodzic贸w i uczni贸w o kryteriach oceniania z poszczeg贸lnych zaj臋膰 edukacyjnych.
搂 29

1.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad klas膮
a w szczeg贸lno艣ci:
a) tworzenie warunk贸w wspomagaj膮cych rozw贸j ucznia, proces jego uczenia si臋 oraz przygotowania do 偶ycia w rodzinie i spo艂ecze艅stwie,
b) inspirowanie i wspomaganie dzia艂a艅 zespo艂贸w uczni贸w,
c) podejmowanie dzia艂a艅 umo偶liwiaj膮cych rozwi膮zywanie konflikt贸w w zespole uczni贸w,
2. Wychowawca w celu realizacji powy偶szych zada艅:
a) otacza indywidualn膮 opiek膮 ka偶dego wychowanka,
b) planuje i organizuje wsp贸lnie z uczniami i rodzicami r贸偶ne formy 偶ycia zespo艂owego rozwijaj膮ce jednostk臋 i integruj膮ce zesp贸艂 uczniowski,
c) ustala tre艣ci i formy zaj臋膰 tematycznych na godzinie do dyspozycji wychowawcy,
d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczni贸w, w celu poznania i ustalenia potrzeb opieku艅czo-wychowawczych,
e) wsp贸艂pracuje ze specjalistami 艣wiadcz膮cymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudno艣ci a tak偶e zainteresowa艅 i szczeg贸lnych uzdolnie艅 uczni贸w.
4. Pocz膮tkuj膮cy nauczyciele- wychowawcy maja pomoc merytoryczn膮 i metodyczn膮 ze strony w艂a艣ciwych plac贸wek instytucji o艣wiatowej.

ROZDZIA艁 VI
UCZNIOWIE SZKO艁Y
搂 30
1. Uczniowie s膮 przyjmowani do szko艂y po szkole gimnazjalnej, z艂o偶eniu egzaminu wst臋pnego, obowi膮zuj膮cego w danym roku szkolnym lub po konkursie 艣wiadectw . O przyj臋ciu decyduje uzyskanie najwi臋kszej liczby punkt贸w zgodnie z wydanymi przepisami.
Termin egzaminu ustala Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

搂 31

Prawa i obowi膮zki ucznia okre艣la si臋 w oparciu o nast臋puj膮ce zasady:
1. Ucze艅 ma prawo do:
a) w艂a艣ciwie zorganizowanego procesu kszta艂cenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umys艂owej,
b) opieki wychowawczej i warunk贸w pobytu w szkole zapewniaj膮cych bezpiecze艅stwo,
c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej b膮d藕 psychicznej oraz poszanowania godno艣ci,
d) korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z odr臋bnymi przepisami,
e) znajomo艣ci programu nauczania na dany rok szkolny,
f) redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
g) znajomo艣ci na bie偶膮co ocen z poszczeg贸lnych zaj臋膰 edukacyjnych,
h) informowania o aktualnie obowi膮zuj膮cych zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania,
i) wybierania i bycia wybieranym do w艂adz samorz膮du uczniowskiego,
j) zwracania si臋 do samorz膮du uczniowskiego, wychowawcy klasy,dyrektora szko艂y i rady rodzic贸w we wszystkich istotnych sprawach i uzyskiwania od nich pomocy w r贸偶nych sytuacjach 偶yciowych,
k) 偶yczliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
l) swobody wyra偶ania my艣li i przekona艅 w szczeg贸lno艣ci dotycz膮cych 偶ycia szko艂y a tak偶e 艣wiatopogl膮dowych i religijnych, je偶eli nie narusza tym dobra innych os贸b
m) rozwijania zainteresowa艅, zdolno艣ci i talent贸w,
n) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonych sposob贸w kontroli post臋p贸w w nauce,
o) korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego i zawodowego,
p) korzystania z pomieszcze艅 szkolnych, sprz臋tu, 艣rodk贸w dydaktycznych, ksi臋gozbioru biblioteki podczas zaj臋膰 pozalekcyjnych,
q) wp艂ywania na 偶ycie szko艂y przez dzia艂alno艣膰 samorz膮dow膮 oraz zrzeszania si臋 w organizacjach dzia艂aj膮cych w szkole,
r) zg艂aszania organizacjom szkolnym uwag, wniosk贸w i postulat贸w dotycz膮cych wszystkich spraw uczni贸w oraz by膰 poinformowanym sposobie ich za艂atwienia.
2. Ucze艅 ma obowi膮zek;
a) systematycznie i aktywnie uczestniczy膰 w zaj臋ciach i 偶yciu szko艂y,
b) przestrzega膰 zasad kultury wsp贸艂偶ycia w odniesieniu do koleg贸w, nauczycieli i innych pracownik贸w szko艂y, ponosi膰 odpowiedzialno艣膰 za w艂asne 偶ycie, zdrowie, higien臋 i rozw贸j,
c) dba膰 o wsp贸lne dobro, 艂ad i porz膮dek w szkole,
d) dba膰 o estetyk臋 wygl膮du zewn臋trznego,
e) szanowa膰 chroni膰 a w miar臋 mo偶liwo艣ci pomna偶a膰 w艂asn膮 prac膮 mienie szkolne,
f) przeciwdzia艂a膰 wszelkim przejawom nieodpowiedzialno艣ci oraz lekcewa偶enia obowi膮zk贸w ucznia,
g) przestrzega膰 ustale艅 organ贸w i w艂adz szkolnych.3) Rodzaje nagr贸d i kar stosowanych wobec uczni贸w oraz tryb odwo艂ywania
si臋 od kar zawiera regulamin samorz膮du uczniowskiego, kt贸ry uwzgl臋dnia,
偶e wobec ucznia nie mog膮 by膰 stosowane kary naruszaj膮ce jego nietykalno艣膰
i godno艣膰 osobist膮.
4.Wobec uczni贸w naruszaj膮cych regulamin uczniowski stosowane s膮 nast臋puj膮ce kary;
a) upomnienie wychowawcy klasy,
b) upomnienie lub nagana dyrektora szko艂y(obni偶enie oceny ze sprawowania)
c) upomnienie lub nagana dyrektora szko艂y udzielona publicznie wobec uczni贸w(jw.)
d) przeniesienie do innej szko艂y,
e) skre艣lenie z listy uczni贸w na podstawie uchwa艂y Rady Pedagogicznej.
5. Ucze艅 zostaje skre艣lony w przypadku:
a) ra偶膮cego naruszenia regulaminu szko艂y,
b) nieusprawiedliwionej ci膮g艂ej nieobecno艣ci d艂u偶szej ni偶 1 miesi膮c, po uprzednim poinformowaniu opiekun贸w ucznia,
c) konfliktu z prawem.
6.Szko艂a ma obowi膮zek informowania rodzic贸w ucznia lub prawnych
opiekun贸w o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
7 Regulamin samorz膮du uczniowskiego okre艣la r贸wnie偶 nagrody i
wyr贸偶nienia, jakie mog膮 by膰 stosowane dla wyr贸偶niaj膮cych si臋 uczni贸w, oraz
tryb ich przyznawania.
8 Ucze艅 mo偶e by膰 karany jednym rodzajem kary i tylko jeden raz za dane
przewinienie.
9. Termin od przewinienia do momentu udzielenia kary nie mo偶e by膰 d艂u偶szy
ni偶 14dni.
10.Rodzaj kary ustala Rada Pedagogiczna na swoim posiedzeniu.
11.Kary z pkt.4b i 4c zachowuj膮 swoj膮 moc przy ustaleniu oceny rocznej z
zachowania.
12. Przy ustaleniu oceny z zachowania bierze si臋 pod uwag臋 opini臋 o uczniu z
praktyki.
13.Ucze艅 mo偶e by膰 nagradzany za :
a) osi膮gni臋cia w nauce,
b) zachowanie,
c) frekwencj臋,
d) osi膮gni臋cia sportowe
e) udzia艂 w konkursach i olimpiadach.

ROZDZIA艁 VI
搂 32
1.Zmiany w statucie mog膮 by膰 dokonywane w formie aneks贸w na zasadach okre艣lonych w art.42ust.1 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r. o systemie o艣wiaty.
2.Szko艂a mo偶e posiada膰 imi臋, w艂asny sztandar oraz ceremonia艂.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 38703